@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Abrasive Media
  Tochu Thailand Co., Ltd. is able to supply our customers with a wide range of abrasive media, ensuring that their production demands can be achieved at all times. Below is a brief overview of our standard product range. Please note that other media types and customized sizes of the various abrasives are available on request.

  Your One Stop Supplier
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  ผงขัด
  Tochu Thailand Co., Ltd. is able to supply our customers with a wide range of abrasive media, ensuring that their production demands can be achieved at all times. Below is a brief overview of our standard product range. Please note that other media types and customized sizes of the various abrasives are available on request.

  Your One Stop Supplier
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  BAGIAN ABRASIVE

  Tochu Thailand Co., Ltd menyediakan berbagai media abrasive bagi seluruh pelanggan kami, guna memastikan permintaan kebutuhan produksi mereka dapat tercapai setiap saat. Dibawah ini adalah gambaran singkat dari berbagai produk standart kami. Perlu diketahui bahwa jenis media lainnya dan ukurannya juga tersedia sesuaikan dengan permintaan.

  Pemasok Serba Ada
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  CHẤT MÀI MÒN

  Công ti TNHH Tochu Thái Lan cung cấp cho khách hàng số lượng lớn abrasive media, bảo đảm cho nhu cầu sản xuất có thể luôn luôn được đáp ứng. Dưới đây là tổng quan về tiêu chuẩn phạm vi sản xuất của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các loại media và kích cỡ tùy chỉnh của đá mài khác nhau là có sẵn theo yêu cầu.

  Nhà cung cấp tiện ích của bạn

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot is manufactured by the atomization of molten steel followed by a series or thermal and mechanical treatments, to achieve the products final characteristics. The resulting spherical heat-treated special steel particles are uniform martensite and range from 0.3 to 2.8 mm diameter in size.
  This media is mainly used in applications in which a great impact force and “hammering action” is required to clean and in some cases also to peen a variety of steel and foundry products.
  The typical hardness of this media ranges between 40 – 61 HRC.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  เม็ดเหล็กแบบกลม
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot is manufactured by the atomization of molten steel followed by a series or thermal and mechanical treatments, to achieve the products final characteristics. The resulting spherical heat-treated special steel particles are uniform martensite and range from 0.3 to 2.8 mm diameter in size.
  This media is mainly used in applications in which a great impact force and “hammering action” is required to clean and in some cases also to peen a variety of steel and foundry products.
  The typical hardness of this media ranges between 40 – 61 HRC.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot diproduksi proses atomisasi dari baja cair diikuti oleh serangkaian atau perlakuan panas dan perlakuan mekanik, untuk mencapai karakteristik akhir produk. Hasil dari perlakuan panas menghasilkan butiran baja special dengan keseragaman Martensit dalam rentang ukuran diameter 0,3 sampai 2,8 mm.
  Media ini kebanyakan digunakan dalam proses yang memerlukan kerja dengan benturan atau “efek tumbukan” untuk pembersihan dan dalam kasus lain untuk berbagai jenis peening dari baja dan produk-produk pengecoran logam.
  Ciri khas kekerasan media ini berkisar antara 40-61HRC
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Bi sắt
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Bi thép được sản xuất trong quá trình nguyên tử hóa thép nóng chảy bằng nhiệt và phương pháp cơ khí để tạo ra các sản phẩm đặc thức cuối cùng. Các hạt thép hình cầu được xử lí nhiệt đặc biệt là martensite có kích thước khoảng 0.3-2.8mm.
  Media này được dùng chủ yếu khi cần 1 lực tác động mạnh để làm sạch và trong một số trường hợp để phun bi một lượng lớn các sản phẩm thép và đúc.
  Độ cứng điển hình của media này dao động trong khoảng 41-60 HRC

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit is also manufactured by the atomization of molten steel followed by a series or thermal and mechanical treatments, of which one treatment is the crushing of the round particles to achieve the products final characteristics. The resulting angular and sharp edged particles are much more aggressive and are able to generate a higher surface profile, therefore making this abrasive a good choice for the surface treatment prior to paint coating. The typical hardness of this media ranges between 40 – 61 HRC.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit is also manufactured by the atomization of molten steel followed by a series or thermal and mechanical treatments, of which one treatment is the crushing of the round particles to achieve the products final characteristics. The resulting angular and sharp edged particles are much more aggressive and are able to generate a higher surface profile, therefore making this abrasive a good choice for the surface treatment prior to paint coating. The typical hardness of this media ranges between 40 – 61 HRC.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Steel Grit juga diproduksi dari proses atomisasi dari baja cair diikuti oleh serangkaian atau perlakuan panas dan perlakuan mekanik, yang mana salah satu perlakuannya adalah menghancurkan partikel bulat untuk mencapai produk dengan karakteristik akhir.
  Partikel yang dihasilkan runcing dan tajam yang akan lebih agresif dan mampu menghasilkan profil permukaan yang lebih dalam, sehingga membuat abrasive ini menjadi pilihan yang baik perlakuan permukaan sebelum pengecatan. Ciri khas kekerasan media ini berkisar antara 40-61 HRC

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Mạt sắt
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Hạt kim loại đa cạnh cũng được sản xuất trong quá trinh nguyên tử hóa thép nóng chảy bằng nhiệt và phương pháp cơ khí, trong đó có phương pháp nghiền các hạt tròn để tạo ra sản phẩm đặc thức cuối cùng. Kết quả là tạo ra các hạt góc cạnh và sắc hơn nhiều, có thể tạo ra một hình có bề mặt cao hơn. Do đó, đây là lựa chọn tốt để mài mòn, xử lí bề mặt trước khi sơn phủ. Độ cứng của media này dao động trong khoảng 41-60 HRC.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Steel Grit Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot can be supplied in a relatively low hardness of 30 HRC in the case of the austenitic Chromium-Nickel Stelux CN shot and a higher hardness of 42 HRC in the case of the Chromium Stelux C shot.
  Stainless steel shot is used mainly for surface cleaning, preparation and finishing of non-ferrous metals and stainless steel castings or forgings, such as:
  • Desanding/deburring of Aluminium castings
  • Preparation of Aluminium parts before coating
  • Satin finishing before anodisation of Aluminium parts
  • Surface preparation of stainless steel products as a substitute to acid pickling
  • Polishing of cast/hot swaged parts in Brass, Copper, Bronze or Stainless Steel
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  เม็ดเหล็กแบบเหลี่ยม
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot can be supplied in a relatively low hardness of 30 HRC in the case of the austenitic Chromium-Nickel Stelux CN shot and a higher hardness of 42 HRC in the case of the Chromium Stelux C shot.
  Stainless steel shot is used mainly for surface cleaning, preparation and finishing of non-ferrous metals and stainless steel castings or forgings, such as:
  • Desanding/deburring of Aluminium castings
  • Preparation of Aluminium parts before coating
  • Satin finishing before anodisation of Aluminium parts
  • Surface preparation of stainless steel products as a substitute to acid pickling
  • Polishing of cast/hot swaged parts in Brass, Copper, Bronze or Stainless Steel
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot dapat kami pasok dalam kekerasan yang relatif rendah sekitar 30 HRC untuk jenis austenitik Chromium-Nikel Stelux CN shot, untuk kekerasan yang lebih tinggi sekitar 42 HRC untuk jenis Chromium Stelux C Shot. Stainless Steel Shot pada umumnya digunakan untuk membersihkan permukaan, persiapan dan finishing logam non-ferrous dan coran stainless steel atau tempa, seperti:
  • Penghilangan pasir atau bari dari coran aluminium
  • Persiapan aluminium part sebelum pengecatan
  • Finishing satin sebelum anodisation Aluminium Part
  • Persiapan permukaan untuk produk stainless steel sebagai pengganti untuk acid picking
  • Pemolesan dari produk casting / swaged panas dari kuningan, Tembaga, Perunggu atau Stainless Steel
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Bi thép không gỉ
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Thép không gỉ được cung cấp với độ cứng tương đối thấp là 30 HRC trong trường hợp austenit. Chromium-Nickel Stelux CN và độ cứng lớn hơn 42 HRC dùng trong trường hợp bắn Chromium Stelux C. Thép khôn g gỉ được sử dụng chủ yếu trong quá trình làm sạch bề mặt, chuẩn bị và hoàn thiện kim loại màu, đúc thép không gỉ hoặc rèn, ví dụ như:

  • Khử cát/ mài nhẵn nhôm đúc
  • Chuẩn bị các bộ phận bằng nhôm trước khi sơn
  • Hoàn thành đánh bóng và anion hóa các bộ phận nhôm
  • Chuẩn bị bề mặt các sản phẩm thép không gỉ làm vật thay thế để tẩy axit.
  • Đánh bóng vật đúc/khuôn nóng trong thau, đồng, đồ đòng hoặc thép không gỉ

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Stainless Steel Shot Sizes
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Cut Wire
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Cut Wire is produced by cutting wire into a length equal to the wire diameter. This media can be supplied in various different materials, such as Stainless Steel, Carbon Steel, Aluminium, Copper or Zinc. Due to the wide range of wire raw materials available this kind of abrasive can be used for various applications, ranging from paint removal up to high end shot peening processes. This media can also be supplied in conditioned form complying with the latest Aerospace specifications, such as AMS 2431.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Material

  Sizes

  Rockwell Hardness Range

  Steel

  0.30 mm - 1.60 mm

  45 - 62 C

  Stainless Steel

  0.35 mm - 3.20 mm

  30 - 58 C

  Aluminium

  0.76 mm - 3.20 mm

  30 - 70 B

  Copper

  0.60 mm - 3.20 mm

  60 - 65 B

  Zinc

  0.60 mm - 3.20 mm

  20 - 30 B

  Cut Wire
  Shot Size

  Comparable Cast Shot Size

  0.30 mm

  S-70

  0.45 mm

  S-110

  0.50 / 0.60 mm

  S-170

  0.70 mm

  S-230

  0.80 / 0.90 mm

  S-280

  0.90 / 1.00 mm

  S-330

  1.00 / 1.20 mm

  S-390

  1.40 mm

  S-460

  1.60 mm

  S-550

  2.00 mm

  S-660

  2.30 mm

  S-780

  3.20 mm

  S-1110

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  ผงสแตนเลส
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Cut Wire is produced by cutting wire into a length equal to the wire diameter. This media can be supplied in various different materials, such as Stainless Steel, Carbon Steel, Aluminium, Copper or Zinc. Due to the wide range of wire raw materials available this kind of abrasive can be used for various applications, ranging from paint removal up to high end shot peening processes. This media can also be supplied in conditioned form complying with the latest Aerospace specifications, such as AMS 2431.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Material

  Sizes

  Rockwell Hardness Range

  Steel

  0.30 mm - 1.60 mm

  45 - 62 C

  Stainless Steel

  0.35 mm - 3.20 mm

  30 - 58 C

  Aluminium

  0.76 mm - 3.20 mm

  30 - 70 B

  Copper

  0.60 mm - 3.20 mm

  60 - 65 B

  Zinc

  0.60 mm - 3.20 mm

  20 - 30 B

  Cut Wire
  Shot Size

  Comparable Cast Shot Size

  0.30 mm

  S-70

  0.45 mm

  S-110

  0.50 / 0.60 mm

  S-170

  0.70 mm

  S-230

  0.80 / 0.90 mm

  S-280

  0.90 / 1.00 mm

  S-330

  1.00 / 1.20 mm

  S-390

  1.40 mm

  S-460

  1.60 mm

  S-550

  2.00 mm

  S-660

  2.30 mm

  S-780

  3.20 mm

  S-1110

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Cut Wire
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Cut Wire diproduksi dengan memotong kawat yang mempunyai kesamaan panjang dengan diameter kawatnya.. Media ini dapat dipasok dalam berbagai bahan yang berbeda, seperti Stainless Steel, Carbon Steel, Aluminium, Tembaga atau Seng. Dengan tersedianya berbagai bahan baku kawat untuk abrasive jenis ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari penghilangan cat hingga proses peening tingkat tingi. Media ini juga dapat dipasok dalam bentuk yang telah terkondisi sesuai dengan spesifikasi Aerospace terbaru, seperti AMS 2431.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Material

  Sizes

  Rockwell Hardness Range

  Steel

  0.30 mm - 1.60 mm

  45 - 62 C

  Stainless Steel

  0.35 mm - 3.20 mm

  30 - 58 C

  Aluminium

  0.76 mm - 3.20 mm

  30 - 70 B

  Copper

  0.60 mm - 3.20 mm

  60 - 65 B

  Zinc

  0.60 mm - 3.20 mm

  20 - 30 B

  Cut Wire
  Shot Size

  Comparable Cast Shot Size

  0.30 mm

  S-70

  0.45 mm

  S-110

  0.50 / 0.60 mm

  S-170

  0.70 mm

  S-230

  0.80 / 0.90 mm

  S-280

  0.90 / 1.00 mm

  S-330

  1.00 / 1.20 mm

  S-390

  1.40 mm

  S-460

  1.60 mm

  S-550

  2.00 mm

  S-660

  2.30 mm

  S-780

  3.20 mm

  S-1110

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Dây thép cắt nhỏ
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Dây cắt được sản xuất bằng cách cắt dây thành một đoạn có chiều dài bằng với đường kính dây. Media này có thể được cung cấp trong các vật liệu khác nhau như thép không gỉ, thép carbo, nhôm, đồng hoặc thép. Bởi vì phần lớn các vật liệu dây có sẵn loại chất mài mòn có thể sử dụng với các ứng dụng khác nhau, từ loại bỏ sơn đến điểm dừng quá trình phun bi. Media này cũng có thể được cung cấp trong hình thức phù hợp với các thông số kĩ thuật hàng không vũ trụ mới nhất, như AMS 2431

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Material

  Sizes

  Rockwell Hardness Range

  Steel

  0.30 mm - 1.60 mm

  45 - 62 C

  Stainless Steel

  0.35 mm - 3.20 mm

  30 - 58 C

  Aluminium

  0.76 mm - 3.20 mm

  30 - 70 B

  Copper

  0.60 mm - 3.20 mm

  60 - 65 B

  Zinc

  0.60 mm - 3.20 mm

  20 - 30 B

  Cut Wire
  Shot Size

  Comparable Cast Shot Size

  0.30 mm

  S-70

  0.45 mm

  S-110

  0.50 / 0.60 mm

  S-170

  0.70 mm

  S-230

  0.80 / 0.90 mm

  S-280

  0.90 / 1.00 mm

  S-330

  1.00 / 1.20 mm

  S-390

  1.40 mm

  S-460

  1.60 mm

  S-550

  2.00 mm

  S-660

  2.30 mm

  S-780

  3.20 mm

  S-1110

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Aluminium Oxide
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Aluminium Oxide is an angular and durable blasting abrasive that can be recycled many times. Widely accepted in applications in which high surface roughness requirements exist it is an extremely attractive option due its low cost, longevity and hardness. Harder than most other commonly used blasting materials, aluminium oxide grit penetrates and cuts even the hardest materials and sintered carbide. Approximately 50% lighter than metallic media, aluminium oxide abrasive has twice as many particles per kg. The fast-cutting action minimizes damage to thinner materials by eliminating surface stresses caused by heavier and slower cutting media.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grit No.

  Microns

  Microns

  Grit No.

  #8

  2380 ~ 2830

  350 ~ 420

  #46

  #10

  1680 ~ 2380

  297 ~ 350

  #54

  #12

  1680 ~ 2000

  250 ~ 297

  #60

  #14

  1410 ~ 1680

  210 ~ 250

  #70

  #16

  1190 ~ 1410

  177 ~ 210

  #80

  #20

  1000 ~ 1190

  149 ~ 177

  #90

  #22

  840 ~ 1000

  125 ~ 149

  #100

  #24

  710 ~ 840

  105 ~ 125

  #120

  #30

  590 ~ 710

  74 ~ 105

  #150

  #36

  500 ~ 590

  63 ~ 88

  #180

  #40

  420 ~ 500

  53 ~ 74

  #220

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  อลูมิเนียมออกไซด์
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Aluminium Oxide is an angular and durable blasting abrasive that can be recycled many times. Widely accepted in applications in which high surface roughness requirements exist it is an extremely attractive option due its low cost, longevity and hardness. Harder than most other commonly used blasting materials, aluminium oxide grit penetrates and cuts even the hardest materials and sintered carbide. Approximately 50% lighter than metallic media, aluminium oxide abrasive has twice as many particles per kg. The fast-cutting action minimizes damage to thinner materials by eliminating surface stresses caused by heavier and slower cutting media.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grit No.

  Microns

  Microns

  Grit No.

  #8

  2380 ~ 2830

  350 ~ 420

  #46

  #10

  1680 ~ 2380

  297 ~ 350

  #54

  #12

  1680 ~ 2000

  250 ~ 297

  #60

  #14

  1410 ~ 1680

  210 ~ 250

  #70

  #16

  1190 ~ 1410

  177 ~ 210

  #80

  #20

  1000 ~ 1190

  149 ~ 177

  #90

  #22

  840 ~ 1000

  125 ~ 149

  #100

  #24

  710 ~ 840

  105 ~ 125

  #120

  #30

  590 ~ 710

  74 ~ 105

  #150

  #36

  500 ~ 590

  63 ~ 88

  #180

  #40

  420 ~ 500

  53 ~ 74

  #220

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Aluminium Oxide
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Aluminium Oxide adalah media blasting yang tajam dan abrasive yang tahan lama yang dapat dipakai beberapa kali.
  Secara luas banyak untuk aplikasi untuk kebutuhan pengasaran permukaan yang tinggi dan pilihan yang lebih menarik lagi dari segi biaya yang lebih rendah, ketahanan dan kekerasannya.
  Blasting material yang paling keras dari kebanyakan material yang di pakai dalam blasting, butiran aluminium oxide mampu menembus dan mengupas bahkan material yang paling keras dan sintered carbide.
  Sekitar 50% lebih ringan disbanding media dari metal, abrasive aluminium oxide memiliki dua kali partikel lebih banyak per Kg nya. Kecepatan potongnya meminimalkan kerusakan pada material yang tipis dan menghilangkan tegangan permukaan yang disebabkan berat dan lambat media pemotongan.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grit No.

  Microns

  Microns

  Grit No.

  #8

  2380 ~ 2830

  350 ~ 420

  #46

  #10

  1680 ~ 2380

  297 ~ 350

  #54

  #12

  1680 ~ 2000

  250 ~ 297

  #60

  #14

  1410 ~ 1680

  210 ~ 250

  #70

  #16

  1190 ~ 1410

  177 ~ 210

  #80

  #20

  1000 ~ 1190

  149 ~ 177

  #90

  #22

  840 ~ 1000

  125 ~ 149

  #100

  #24

  710 ~ 840

  105 ~ 125

  #120

  #30

  590 ~ 710

  74 ~ 105

  #150

  #36

  500 ~ 590

  63 ~ 88

  #180

  #40

  420 ~ 500

  53 ~ 74

  #220

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Aluminium Oxide
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Hạt mài nhôm oxide là một chất mài mòn góc cạnh, bền và có thể tái chế nhiều lần. Được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong trường hợp yêu cầu độ nhám bề mặt cao thì đó là một lựa chọn hấp dẫn bởi chi phi thấp, tuổi thọ và độ cứng tốt. Cứng hơn hầu hết các vật liệu thường được sử dụng khác, nhôm oxit thâm nhập và cắt được ngay cả những vật liệu cứng nhất và carbide thiêu kết. Nhẹ hơn khoảng 50% so với media bằng kim loại, hạt mài mòn nhôm oxit có gấp 2 lần số lượng hạt trên mỗi kg. Việc cắt nhanh chóng đã giảm thiểu tối đa thiệt hại cho vật liệu bằng cách loại bỏ áp lực bề mặt gây ra bởi media nặng hơn và cắt chậm hơn.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grit No.

  Microns

  Microns

  Grit No.

  #8

  2380 ~ 2830

  350 ~ 420

  #46

  #10

  1680 ~ 2380

  297 ~ 350

  #54

  #12

  1680 ~ 2000

  250 ~ 297

  #60

  #14

  1410 ~ 1680

  210 ~ 250

  #70

  #16

  1190 ~ 1410

  177 ~ 210

  #80

  #20

  1000 ~ 1190

  149 ~ 177

  #90

  #22

  840 ~ 1000

  125 ~ 149

  #100

  #24

  710 ~ 840

  105 ~ 125

  #120

  #30

  590 ~ 710

  74 ~ 105

  #150

  #36

  500 ~ 590

  63 ~ 88

  #180

  #40

  420 ~ 500

  53 ~ 74

  #220

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Glass Beads
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Glass Beads are manufactured from lead-free, soda lime-type glass, containing no free silica that is made into preformed spherical shapes. This media produces a very smooth and bright surface finish due to the gentle cleaning effect. Glass beads blasting produces a clean and bright satin finish without dimensional change of the parts due to the low impact force. They can be recycled in the system approximately 30 times before they break apart.
  Available in a wide range of sizes, glass beads are primarily used in blasting cabinets for polishing, light burr removal, general surface finishing and for the removal of foreign matter. Suitable for the blasting of very delicate and thin walled parts that require a gentle surface treatment.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  #3

  425 ~ 850

  #4

  250 ~ 425

  #6

  180 ~ 300

  #8

  150 ~ 250

  #9

  106 ~ 212

  #10

  75 ~ 150

  #11

  53 ~ 106

  #12

  45 ~ 90

  #13

  0 ~ 45

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  ทรายแก้ว
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Glass Beads are manufactured from lead-free, soda lime-type glass, containing no free silica that is made into preformed spherical shapes. This media produces a very smooth and bright surface finish due to the gentle cleaning effect. Glass beads blasting produces a clean and bright satin finish without dimensional change of the parts due to the low impact force. They can be recycled in the system approximately 30 times before they break apart.
  Available in a wide range of sizes, glass beads are primarily used in blasting cabinets for polishing, light burr removal, general surface finishing and for the removal of foreign matter. Suitable for the blasting of very delicate and thin walled parts that require a gentle surface treatment.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  #3

  425 ~ 850

  #4

  250 ~ 425

  #6

  180 ~ 300

  #8

  150 ~ 250

  #9

  106 ~ 212

  #10

  75 ~ 150

  #11

  53 ~ 106

  #12

  45 ~ 90

  #13

  0 ~ 45

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Glass Beads
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Glass Beads diproduksi dari jenis kaca soda-lime yang tidak mengandung timbal, mengandung silica bebas yang diperlukan untuk proses pembentukan butiran yang bulat.
  Media ini menghasilkan permukaan akhir yang sangat halus dan cerah karena efek pembersihan lembut.
  Blasting dengan glass bead mebuat produk bersih dan secerah satin tanpa ada perubahan dimensional barangnya di karenakan tumbukan yang rendah. Material ini bisa di pakai berulang kali di dalam system sekitar 30 kali sebelum menjadi pecah.
  Tersedia dalam berbagai ukuran, pemakaian glass bead umumnya di gunakan pada mesin blasting kabiner untuk polishing, penghilangan buri yang ringan, finishing permukaan secara umum dan penghilangan dari benda asing. Cocok untuk blasting yang barang yang tipis dan halus yang membutuhkan perlakuan permukaan yang halus.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  #3

  425 ~ 850

  #4

  250 ~ 425

  #6

  180 ~ 300

  #8

  150 ~ 250

  #9

  106 ~ 212

  #10

  75 ~ 150

  #11

  53 ~ 106

  #12

  45 ~ 90

  #13

  0 ~ 45

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Bi thủy tinh
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Hạt thủy tinh được sản xuất từ chì, soda lime glass, không chứa silica được làm thành các dạng hình cầu được hình thành từ trước. Media này tạo ra một bề mặt rất mịn và sáng do tác dụng làm sạch nhẹ nhàng. Hạt thủy tinh tạo ra sự làm sạch satin sáng mà không cần sự thay đổi của các bộ phận do lực tác động thấp. Chúng có thể được tái chế trong hệ thống khoảng 30 lần trước khi bị vỡ.
  Có sẵn các loại kích cỡ, hạt thủy tinh được sử dụng chủ yếu trong buồng phun để đánh bóng, loại bỏ nhẹ nhàng gờ thô ráp, hoàn thiện bề mặt nói chung và loại bỏ các vấn đề bên ngoài. Thích hợp cho việc phun vào phần tường bao quanh mỏng, phức tạp đòi hỏi cần xử lí nhẹ nhàng.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  #3

  425 ~ 850

  #4

  250 ~ 425

  #6

  180 ~ 300

  #8

  150 ~ 250

  #9

  106 ~ 212

  #10

  75 ~ 150

  #11

  53 ~ 106

  #12

  45 ~ 90

  #13

  0 ~ 45

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Ceramic Beads
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Ceramic Beads are a result of the fusion process of oxides at very high temperatures. Ceramic beads do not contaminate treated parts by embedment of particles and their exceptional properties of toughness, impact resistance and hardness allow them to maintain their initial shape for a prolonged period of time in comparison to glass beads. Their main blasting applications are for the cleaning, deburring, cosmetic surface finishing and peening of parts.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  B20

  600 ~ 825

  B30

  425 ~ 600

  B40

  250 ~ 425

  B60

  125 ~ 250

  B120

  63 ~ 125

  B125

  0 ~ 125

  B205

  0 ~ 63

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  เม็ดเซรามิค
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Ceramic Beads are a result of the fusion process of oxides at very high temperatures. Ceramic beads do not contaminate treated parts by embedment of particles and their exceptional properties of toughness, impact resistance and hardness allow them to maintain their initial shape for a prolonged period of time in comparison to glass beads. Their main blasting applications are for the cleaning, deburring, cosmetic surface finishing and peening of parts.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available sizes…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  B20

  600 ~ 825

  B30

  425 ~ 600

  B40

  250 ~ 425

  B60

  125 ~ 250

  B120

  63 ~ 125

  B125

  0 ~ 125

  B205

  0 ~ 63

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Ceramic Beads
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Ceramic Beads merupakan hasil dari proses perpaduan oksidasi pada temperature sangat tinggi.
  Ceramic Beads tidak mengotori bagian yang bersihkan dikarenakan kekuatan partikel dan sifat propertinya yang tangguh, tahan benturan dan kekerasannya yang memungkinkannya untuk mempertahankan bentuk awal dalam jangka waktu lama dibandingkan dengan glass bead.
  Aplikasi blast utama mereka adalah untuk membersihkan, menghaluskan, finishing permukaan kometik dan peening barang-barang.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Gambaran ukuran yang tersedia
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  B20

  600 ~ 825

  B30

  425 ~ 600

  B40

  250 ~ 425

  B60

  125 ~ 250

  B120

  63 ~ 125

  B125

  0 ~ 125

  B205

  0 ~ 63

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Bi thạch anh
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Hạt mài sứ là kết quả của quá trình của các oxit ở nhiệt độ rất cao. Hạt mài sứ không làm ô nhiễm các bộ phận được xử lí bằng sự ngập lún của các hạt với tính dẻo dai đặc biệt, khả năng chống va đập và độ cứng cho phép chúng duy trì hình dạng ban đầu trong một thời gian dài so với hạt thủy tinh. Ứng dụng chính của chúng là dùng để làm sạch, mài nhẵn, hoàn thiện bề mặt và phun bi các bộ phận

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Tổng quan về kích thước có sẵn
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Size

  Microns

  B20

  600 ~ 825

  B30

  425 ~ 600

  B40

  250 ~ 425

  B60

  125 ~ 250

  B120

  63 ~ 125

  B125

  0 ~ 125

  B205

  0 ~ 63

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Plastic Media
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Plastic Media is a non-aggressive granulated plastic abrasive used in applications where the underlying substrate cannot be damaged. Plastic media is produced from rejected and recycled mouldings, which are crushed, ground and graded in carefully controlled conditions. It is ideal for the cleaning or stripping of paint, dirt and grease. Other uses include deburring and deflashing composites, Aluminium, Fiberglass and delicate parts, without harming the substrate.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available grades…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grade

  Microns

  Type A
  (UREA + MELAMINE + PHENOL)

  0.2 - 1.6 mm

  Type II
  (UREA + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type III
  (MELAMINE + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type V
  (ACRYLIC + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.25 - 1.2 mm

  Type PA6
  (POLYAMID)

  0.5 - 1.5 mm

  Type PC
  (POLYCARBONAT)

  0.75 - 1.5 mm

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  พลาสติก
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Plastic Media is a non-aggressive granulated plastic abrasive used in applications where the underlying substrate cannot be damaged. Plastic media is produced from rejected and recycled mouldings, which are crushed, ground and graded in carefully controlled conditions. It is ideal for the cleaning or stripping of paint, dirt and grease. Other uses include deburring and deflashing composites, Aluminium, Fiberglass and delicate parts, without harming the substrate.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Overview of available grades…
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grade

  Microns

  Type A
  (UREA + MELAMINE + PHENOL)

  0.2 - 1.6 mm

  Type II
  (UREA + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type III
  (MELAMINE + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type V
  (ACRYLIC + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.25 - 1.2 mm

  Type PA6
  (POLYAMID)

  0.5 - 1.5 mm

  Type PC
  (POLYCARBONAT)

  0.75 - 1.5 mm

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Plastic Media
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Plastik media adalah butiran abrasive plastic yang tidak agresif yang digunakan dimana lapisan bagian dasarnya tidak boleh menglami kerusakan. Media plastic dihasilkan dari barang cetakan yang tidak dapat diterima yang kemudian di daur ulang dengan cara dihancurkan, digiling dan di pilah dalam kondisi yang terkontrol.
  Sangat ideal untuk membersihkan atau pengupasan cat, kotoran dan minyak. Kegunaan lain termasuk juga untuk penghilangan bari dan penghilangan sirip-sirip komposit, aluminium, fiber glass dan barang yang lunak lainya tanpa merusak lapisan bagian dasarnya.

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Gambaran ukuran yang tersedia

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grade

  Microns

  Type A
  (UREA + MELAMINE + PHENOL)

  0.2 - 1.6 mm

  Type II
  (UREA + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type III
  (MELAMINE + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type V
  (ACRYLIC + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.25 - 1.2 mm

  Type PA6
  (POLYAMID)

  0.5 - 1.5 mm

  Type PC
  (POLYCARBONAT)

  0.75 - 1.5 mm

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Vật liệu bằng nhựa
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Nhựa media là một hạt ít ăn mòn được sử dụng trong các ứng dụng mà chất nền không thể bị hư, hỏng. Nhựa media được sản xuất từ đường gờ bị bỏ và đã được tái chế, bị nghiền nát và phân loại trong điều kiện bị kiểm soát cẩn thận. Nhựa media thực sự lí tưởng trong việc dùng để làm sạch hoặc loại bỏ sơn, bụi bẩn hay dầu mỡ. Các ứng dụng khác của chúng gồm có mài nhẵn, làm nguội hợp chất, nhôm, sợi thủy tinh và các phần phức tạp mà không làm hại các chất nền

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Tổng quan về các loại có sẵn

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

  Grade

  Microns

  Type A
  (UREA + MELAMINE + PHENOL)

  0.2 - 1.6 mm

  Type II
  (UREA + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type III
  (MELAMINE + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.18 - 1.7 mm

  Type V
  (ACRYLIC + antistatic)

  U.S. Air Force
  certified by
  MIL-P-85891

  0.25 - 1.2 mm

  Type PA6
  (POLYAMID)

  0.5 - 1.5 mm

  Type PC
  (POLYCARBONAT)

  0.75 - 1.5 mm

  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.