@import((rwml-menu))
 • Blasting Machines
 • Shot Peening Solutions

  วิธีการคลายเคลียด

  Solusi penggunaan Shot Peening

  Giải pháp máy phun bi

  Why do you need to Shot Peen?
  The shot peening process becomes increasingly important for all parts that are exposed to high alternating stresses, such as clutch springs, leaf or coil springs and gear components. By shot peening these parts their lifetime and therefore replacement cycle can be increased!
  Stacks Image 73354
  ทำไมคุณจำเป็นต้องการคลายเคลียดชิ้นงาน
  กระบวนการคลายเคลียดกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับทุกส่วนที่มีการสัมผัสกับความเครียดอยู่ตลอดเวลา เช่น สปริงคลัทช์, ใบแหนบ หรือ ขดลวดสปริง และ ชิ้นส่วนเกียร์ การคลายเคลียดชิ้นงานจะสามารถเพิ่มเวลาและอายุการใช้งาน ของชิ้นส่วนเหล่านั้นได้
  Stacks Image 2344224
  Mengapa anda membutuhkan shot peening?
  Proses shot peening menjadi sangat penting untuk semua part yang mengalami stress yang tinggi secara berulang-ulang, seperti pegas kopling, pegas daun atau pegas koil dan komponen roda gigi. Dengan shot peening, daya tahan dari parts dan siklus penggantian parts dapat di tingkatkan.
  Stacks Image 2344226

  Tại sao phải cần đến máy phun bi?

  Quá trình phun bi ngày càng trở nên quan trọng với tất cả các bộ phận tiếp xúc với độ nén xen kẽ cao, ví dụ như khớp lò xo, lá hoặc cuộn lò xo và các thành phần bánh răng. Bằng việc phun bi vào những bộ phận đó, tuổi thọ và cả chu trình thay thế của chúng sẽ tăng thêm.

  Stacks Image 2344228
  Stacks Image 73509
  What is Shot Peening?
  Compressive residual stress is generated into the surface layer of the parts under very controlled conditions. This compressive residual stress is beneficial in the prevention of crack formation and propagation.
  To obtain the best possible peening results it is of great importance to ensure the following:
  • Abrasive used remains the exact same size and shape
  • Constant velocity of the abrasive
  • Complete exposure of the part surface to the abrasive
  Stacks Image 2344230
  การคลายเคลียดคืออะไร
  ความเค้นตกค้างจากการกดอัดที่เกิดขึ้นบนในชั้นพื้นผิวของชิ้นส่วนภายใต้สภาวะการของการควบคุมการทำงานตลอดเวลา. ความเค้นตกค้างจะเป็นการป้องกันการเกิดรอยแตกร้าวและขยายตัวในวงกว้าง
  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ในการ peening สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงต่อไปนี้:
  • เม็ดที่ใช้ในการ peening ยังคงมีขนาดเดียวกันและรูปร่างเหมือนกัน
  • ความเร็วคงที่ของเม็ดที่ใช้ในการ peening
  • การครอบคลุมพื้นผิวของเม็ดที่ใช้ในการ peening หลังจากเสร็จกระบวนการ
  Stacks Image 2344232
  Apakah Shot Peening itu?
  Tekanan tegangan sisa yang dihasilkan kedalam lapisan permukaan parts, dalam kondisi yang sangat terkontrol. Tekanan tegangan sisa ini bermanfaat dalam pencegahan pembentukan keretakan dan penyebarannya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari peening proses tersebut, sangat penting untuk memperhatikan hal hal berikut:
  • Abrasive yang akan dipakai harus mempunyai ukuran dan bentuk yang sama.
  • Kecepatan pelontaran yang konstan dari abrasive
  • Paparan penuh dari abrasive ke permukaan parts
  Stacks Image 2344234

  Máy phun bi là gì?

  Tạo lực nén dư vào trong bề mặt lớp bộ phận trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ. Lực nén dư này có ích trong việc ngăn ngừa hình thành vết nứt và lan rộng.
  Để có thể có được kết quả tốt nhất, cần đảm bảo những điều sau đây:

  • Giữ nguyên kích thước và hình dạng chính xác của hạt mài mòn

  • Vận tốc của hạt mài mòn không đổi

  • Hoàn thành tiếp xúc một phần bề mặt tới hạt mài mòn.

  How are Shot Peening results measured?
  As an industry standard the Shot Peening results are usually measured by the following two parameters:

  - Peening Intensity (Almen Value)
  Almen Strips (available in different thicknesses) are peened while mounted on a holding fixture. Once the peening process is completed the Almen Strips are removed and the height of the arc that was generated is measured, giving the so called Arc Height or Almen Value.

  - Coverage Rate
  A visual inspection on the part itself to check the number of dimples/dents generated during the peening process. Measured in “percentages of coverage”, this is usually between 80% to 200% of coverage
  Stacks Image 73798
  วิธีการวัดผลของการ Peening ?
  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถวัดผลของการคลายเคลียดโดยการตรวจเช็คค่าสองพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

  -
  ความเข้มข้นของการคลายเคลียด (ค่าความโก่ง)
  แผ่นอัลเมน (ที่มีความหนาที่แตกต่างกัน)ถูกยึดติดกับฐานยึดในขณะทำการคลายเคลียด เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แผ่นอัลเมนจะถูกถอดออกเพื่อใช้ในการวัดหาค่าความสูงของส่วนโค้งที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการคลายเคลียด ซึ่งเราจะเรียกว่าค่าความโก่งหรือค่าอัลเมน


  -
  อัตราความครอบคลุม
  การตรวจสอบภาพในส่วนของตัวเองเพื่อตรวจสอบจำนวนของลักยิ้ม / บุบสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการ peening วัดใน "ร้อยละของความคุ้มครอง" นี้มักจะอยู่ระหว่าง 80% ถึง 200% ของความคุ้มครอง

  Stacks Image 2344236
  Bagaimana mengukur hasil shot peening?
  Sebagai standar industri hasil dari Shot Peening biasanya diukur dalam dua parameter berikut:

  - Intensitas Peening (Nilai Almen)
  Almen Strips (tersedia dalam jenis ketebalan yang berbeda) akan terpapar peening ketika terpasang pada alat bantu pemegangnya.
  Setelah proses peening selesai Almen Strip dilepaskan dan ketinggian kelengkungan busur yang dihasilkan diukur,hal inilah yang disebut Arc Height atau Nilai Almen.

  - Coverage Rate
  Inspeksi visual yang dilakukan untuk melihat jumlah tumbukan atau coakan yang dihasilkan selama proses peening. Diukur dalam "persentasi Coverage", yang biasanya nilainya antara 80% sampai 200% dari coverage.
  Stacks Image 2344238

  Kết quả của máy phun bi được đo như thế nào?

  Theo một tiêu chuẩn công nghiệp, kết quả của máy phun bi thường được đo theo 2 thông số sau đây:

  - Cường độ phun bi (trị số Almen)
  Mảnh vải Almen (có sẵn độ dày khác nhau) được phun bi trong khi được gắn vào một vật cầm cố định. Khi quá trình phun bi hoàn thành, bỏ mảnh vải Almen ra và đo chiều cao hồ quang được tạo ra, bởi vậy nên gọi là chiều cao hồ quang hay trị số Almen.

  - Ti lệ bao phủ
  Kiểm tra trực quan trên một phần của vật để kiểm tra số lượng vết trũng/ vết lõm được tạo ra trong quá trình phun bi. Được đo bằng tỉ lệ bao phủ, thường là từ 80% đến 200% độ bao phủ.

  Stacks Image 2344240
  Stacks Image 72994
  Stacks Image 72996

  Vibratory
  Sieves and MagnaValves
  for best peening
  consistency  Coil spring machines
  for peening of individual
  springs or batch
  processing

  Sieves สั่นสะเทือนและ MagnaValves เพื่อความมั่นคง peening ที่ดีที่สุด  เครื่องม้วนฤดูใบไม้ผลิสำหรับ peening ของสปริงบุคคลหรือการประมวลผลชุด

  Saringan Vibrator dan Katub Magna untuk menghasillkan konsistensi hasil peening yang terbaik
  Mesin pegas koil untuk peening pegas koil secara individu maupun proces secara bersama.

  Sàng rung và van Magna cho sự ổn định trong quá trình phun bi
  Máy cuốn lò xo cho quá trình phun bi của lò xo riêng lẻ hoặc quá trình hàng loạt.


  Leaf Spring Peening

  แหนบ Peening

  Peening Pegas Daun

  Phun bi lá lò xo

  Stacks Image 83763

  Stabilizer Bar Peening

  Stabilizer Bar Peening

  Peening Batang Stabiliser

  Phun bi thanh giữ thăng bằng

  Stacks Image 83765
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
  Copyright © John Smith, All Rights Reserved.