ปฏิทินงานแสดงสินค้า ปี 2022

Surabaya, Indonesia (13 - 16 July)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth 185


Hanoi, Vietnam (12 - 14 October)

ชมบูธของเราได้ที่: Hall A, Booth F4-04


Jakarta, Indonesia (30 November - 03 December)

ชมบูธของเราได้ที่: Booth D-916

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท สยามโตชู จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และร่วมแจกขนม ข้าวโพดอบเนย   แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนคลองพระยานาคราช หมู่ 6 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 วันที่ 10 .. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้น้องๆ มีความสุขสนุกสนาน และเติบโตอย่างมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนดีของชุมชนต่อไป

Children Day 2020
Staff Anti-Corruption 1
Staff Anti-Corruption 2

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. บริษัท สยามโตชู จำกัด ได้ประกาศการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Anti-Corruption 2015
Staff Anti-Corruption 1
Staff Anti-Corruption 2
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.